KONTROLY KOMÍNŮ - Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

02.02.2013 16:27

KONTROLY KOMÍNŮ - Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

03.11.2010 21:47

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 vstoupila v účinnost 1. ledna 2011 a nahradila stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.


Oproti vyhlášce č.111/1981 Sb. se nyní výrazně zmírňují požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco dříve bylo v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva s výkonem do 50 kW, povinnost provádět čištění, popřípadě kontrolu, šestkrát ročně, podle nového nařízení budou stačit čištění pouze tři.

Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, budou povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Dokonce roku 2010 bylo třeba u výkonů do 50 kW provádět kontroly dvakrát ročně, u výkonů nad 50 kW čtyřikrát ročně. Komíny do 50 kW, které nejsou opatřeny komínovou vložkou, a které je třeba podle stávající vyhlášky kontrolovat šestkrát ročně, se v novém předpisu vůbec neuvažují.

Novela přichází proto, že stávající vyhláška č. 111 z roku 1981 je podle názoru ministerských úředníků zastaralá, nezohledňuje současný stav vědy a techniky a stanovuje kratší lhůty čištění komínů, než je v dnešní době potřebné.

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. března 2010
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

§ 1
Podmínky požární bezpečnosti
(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče
paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se
považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti,
jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění
spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem
a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády,
a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi
shledány závady.
(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou
cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním
průměru komínového průduchu 800 mm a větší
nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv
o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

§ 2

Kontrola spalinové cesty
(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví1).
(2) Kontrola spalinové cesty se provádí
a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební
konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na
konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného
spotřebiče paliv,
b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární
bezpečnosti a provozuschopnosti,
c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup
ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním
místům,
d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby,
zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými
a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem
nebo střechou a vývodů spalin obvodovou
stěnou stavby,
e) posouzením jejího stavebně technického stavu.
(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových
cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách
jím stanovených se považuje za splnění požadavků na
kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

4
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty
a spotřebiče paliv

(1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty bě-
(2) Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič
paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly
a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění
spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto
nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do
provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové
cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče
paliv do provozu.
(3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen
proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení
spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem
„Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem,
se kontrola a čištění neprovádí.
(4) Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí
nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu
nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny
v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(5) Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou
stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.